Abi Nokia Fun Camera

background image

Nokia meelelahutuskaamera PT-3
Kasutusjuhend

9356921

2. väljaanne

background image

KINNITUS
Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode PT-3
vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.
Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003

-2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine
ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad
kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks
käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega
kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei
otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku
sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga.
Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest
eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

9356921 / 2. väljaanne

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

3