Nokia Fun Camera Hjelp

background image

Nokia Fun Camera PT-3
Brukerhåndbok

9356921

2. utgave

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-3 er i samsvar med
bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003-2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver
form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia
Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for
sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å
endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke,
vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter
gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke
begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til
nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste
Nokia-forhandler.

9356921 / 2. utgave

background image

In

nh

ol

d

3

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.