Nokia Fun Camera Hjälp

background image

Nokia Fun Camera PT-3
Användarhandbok

9356921

Utgåva 2

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i
följande EU-direktiv: 1999/5/EC.
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003

-2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i
vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken
eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar
i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild,
tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande
lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt
ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående
meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

9356921 / Utgåva 2

background image

3

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.